การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนมารีวิทยา กลุ่มเอกชน
กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) (ทีม 2 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงนิตติยา คำเสียง นายอุทิศ แสนสวัสดิ์ แก้ไข
2 เด็กหญิงกุลธิดา ชัยศรี นายณัฐวัฒน์ จันดาพืช แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]