การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแวง กลุ่มบูรพาฯ
กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ทีม 2 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์ สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงสุพิชฌา สิมมา นายนิรัตน์ ศรีพันธ์ แก้ไข
2 เด็กหญิงกุลธิดา พงษ์พันธ์ นางสาวมยุรี แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]