การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านดอนสั้น กลุ่มหลวงพ่อโต
กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายจักรพงษ์ ตามบุญ นางขนิษฐา บุญตระการ แก้ไข
2 เด็กหญิงเบ็ญจมาภรณ์ เสาเวียง นางกฤติยา สุขกมล แก้ไข
3 เด็กหญิงรักษิณา จงรักษ์ นางสาวนงนภสร รวัตวงษ์ แก้ไข
4 เด็กหญิงพิชยธิดา สารจันทร์ นางจิตรลดา วิชัยกุล แก้ไข
5 เด็กหญิงศศิทา นารีนุช แก้ไข
6 เด็กหญิงวรนุช โสดา แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]