การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ กลุ่มศรีลำดวน
กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายธีรวัฒน์ สิงห์แก้ว นายบุญเทือง รอบคอบ แก้ไข
2 เด็กชายจักรกวุฒิ นายบุญเทือง แก้ไข
3 เด็กชายชนชนันท์ นางเยาวลักษณ์ พฤกษา แก้ไข
4 เด็กชายประกฤษฎิ์ นายณรงค์ ฤทธิ์เดช แก้ไข
5 เด็กชายภัทรดนัย แก้ไข
6 เด็กชายชยางกูล หอมหวล นายบุญเทือง รอบคอบ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]