การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านคอนกาม กลุ่มยางชุมฯ
กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายศิลา ขันต์ทอง นายวิรัช แพ่งพนม แก้ไข
2 เด็กชายชญานนท์ วงศ์ละคร นางสายสมร นันทะสาร แก้ไข
3 เด็กชายปัญญา จันทะศิลา แก้ไข
4 เด็กชายนิธิกร บุตรวงศ์ แก้ไข
5 เด็กชายอนุศักดิ์ แก้วคำ แก้ไข
6 เด็กชายกฤษณะ รัตนแสง แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]