การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านแก้ง กลุ่มยางชุมฯ
กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายเด็กชายบุญฤทธิ์ ทองกลม นางจรรยา จักรวรรณพร แก้ไข
2 เด็กชายกิตติพล ไชยปัญญา นางสาวนิรัชฎา พรมสนาม แก้ไข
3 เด็กชายเด็กชายธีระพงษ์ นางอุมาพร พรหมบุตร แก้ไข
4 เด็กชายพิสิษฐ์ โทนะพันธ์ แก้ไข
5 เด็กชายฐิติพงค์ คำเอี่ยม แก้ไข
6 เด็กชายชินกฤติ เสาเวียง แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]