การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก กลุ่มพยุห์
กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายวีระพล พุทธิชนม์ นางกัลยาณี รุญเจริญ แก้ไข
2 เด็กชายนัทวุฒิ จันทศรี นางสุภาภรณ์ ทองสุข แก้ไข
3 เด็กชายธนภูฒิ โชติ นางชฎารัตน์ ขวัญอ่อน แก้ไข
4 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ ขันติวงษ์ นางสาวสุภมาศ ศรวิชัย แก้ไข
5 เด็กหญิงจันทิรา ไชยพิมพ์ แก้ไข
6 เด็กหญิงนริศรา บุดดา แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]