การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านจิกกะลา กลุ่มทักษิณฯ
กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายรวีโรจน์ บัวทอง นายประมวล วงศ์ชา แก้ไข
2 เด็กชายกิตติภูมิ นางอุไร คงมิยา แก้ไข
3 เด็กชายศรัญย์พร คำแดง แก้ไข
4 เด็กหญิงจุฑามาศ กาหลง แก้ไข
5 เด็กชายธมลรดา มหาสงคราม แก้ไข
6 เด็กหญิงกชกร เทพอาษา แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]