การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม กลุ่มน้ำเกลี้ยง
กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ทีม 6 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายณัชนนท์ ขันสุวรรณา นางศิวาลัย ตังจิว แก้ไข
2 เด็กชายเพชรากร ฟักทอง นางสาวศศินาถ บุญเริ่ม แก้ไข
3 เด็กชายญาณาธิป นางสาวชลิดา กรอบทอง แก้ไข
4 เด็กหญิงวริศรา สีส่วน แก้ไข
5 เด็กหญิงสุพรรณี สำราญ แก้ไข
6 เด็กหญิงปิยะธิดา แก้วใสย์ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]