การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง กลุ่มหลวงพ่อโต
กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย (ทีม 6 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงเนตรนภา แก้วศรีนนท์ นางอุไร ตอนศรี แก้ไข
2 เด็กหญิงวริศรา ชนะไพร นายเบญจพล พิมาร แก้ไข
3 เด็กหญิงบงกช ศรีจู นางวรพร ประทีปธนากร แก้ไข
4 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดงยะโสพา นางณิชนันทน์ สารีบุตร แก้ไข
5 เด็กหญิงวิชุดา โนนชัย นางลัดดาวัลย์ กาบบัว แก้ไข
6 เด็กหญิงณัฏฐพร ลำภา นางสาววาริณี เอี่ยมสุข แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]