การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว กลุ่มศรีลำดวน
กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย (ทีม 6 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายอัฐชดาวุธ ทำมา นายสมาน สู่เสน แก้ไข
2 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ แสงทอง แก้ไข
3 เด็กหญิงธนัญญา มังคะรินทร์ นางดรุณี นิยมวัน แก้ไข
4 เด็กหญิงวรรณิษา สรรพมุข นางณัฐพิมล บุราษี แก้ไข
5 เด็กหญิงธีรวัลย์ ออมชมภู แก้ไข
6 เด็กหญิงชมัยพร ชาญชิตร แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]