การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กลุ่มทักษิณฯ
กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย (ทีม 6 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ โพธิ์ขาว นายพรรษวุฒิ เที่ยงราช แก้ไข
2 เด็กชาย นายพรรษวุฒิ เที่ยงราช แก้ไข
3 เด็กชาย นายพรรษวุฒิ เที่ยงราช แก้ไข
4 เด็กชาย นายพรรษวุฒิ เที่ยงราช แก้ไข
5 เด็กชาย นายพรรษวุฒิ เที่ยงราช แก้ไข
6 เด็กชาย นายพรรษวุฒิ เที่ยงราช แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]