การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม กลุ่มน้ำเกลี้ยง
กิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย (ทีม 6 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมัครได้ไม่เกิน 6 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงบัณฑิตา เทียนศรี นายเลอพงศ์ เพิ่มมี แก้ไข
2 เด็กหญิงพิมพ์นิภา พงษ์ไธสง นายมิตรชัย ศรีเสริม แก้ไข
3 เด็กหญิงทิพย์ภาพร ทับทวี แก้ไข
4 เด็กหญิงณัฐธิชา สังฆเลิศ แก้ไข
5 เด็กหญิงสุจิตรา นนทะศรี แก้ไข
6 เด็กหญิงนิตยา มาสุข แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]