การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ กลุ่มสวนสมเด็จ
กิจกรรมการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป. 4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงจิราภรณ์ แสนคำ แก้ไข
2 เด็กหญิงมุทิตา สุวรรณวงค์ แก้ไข
3 เด็กหญิงณัชชาเปรี่ยมรัตนชัย นางวีระยา ศิริรัชฎานันท์ นางธัญพร สมหมาย แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]