การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง กลุ่มสวนสมเด็จ
กิจกรรมการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป. 4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายจิตฐ์ติพงศ์ แดงสีดา นางฑาริกา พันธ์จันทร์ แก้ไข
2 เด็กหญิงสิรินทรา สมสะอาด นางสาวสุรีย์พร แสงขาว แก้ไข
3 เด็กหญิงธิดารัตน์ สำเภา นางสารภี ทะฦๅษี แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]