การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแวง กลุ่มบูรพาฯ
กิจกรรมการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงนาตาลี ลุนศร นางสาวโชติกา ไชยริบูรณ์ แก้ไข
2 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ภาษี นางสุจิตรา สามารถ แก้ไข
3 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พรมจันทร์ นางสาวนิรุชานันท์ บุญวงศ์ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]