การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม กลุ่มน้ำเกลี้ยง
กิจกรรมการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก(ทีม 3 คน) ชั้น ม. 1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงพัชรพร ทองสุ นางหยกลิ้ม สวนเพชร แก้ไข
2 เด็กหญิงทิพนภา พันธ์คำภา นางสาวณฐมน ค่ำคูณ แก้ไข
3 เด็กหญิงรุ่งนภา สะอาด แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]