การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว กลุ่มบูรพาฯ
กิจกรรมการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (บกพร่องทางการเรียนรู้) (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระเรียนร่วม - ภาษาไทย สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายคงคา สิงห์ภิรมย์ นางทิพวรรณ พงษ์จันโอ แก้ไข
2 เด็กชายอลงกรณ์ แพงมา นางทิพวรรณ พงษ์จันโอ แก้ไข
3 เด็กชายมีศักดิ์ วงศ์ใหญ่ นางสาวดลนภา กุลแก้ว แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]