การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ กลุ่มพระธาตุฯ
กิจกรรมการแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง (ทีม 5-7 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระเรียนร่วม - ศิลปะ สมัครได้ไม่เกิน 7 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายวีระยุทธ ศิลากุล นางสาวยุพา เหง้าพันธ์ แก้ไข
2 เด็กชายกฤษฎา ศิลากุล นางสาวอนุธิดา ยังกลาง แก้ไข
3 เด็กชายคณิน วรวรรณ นางสาวฤทัย แป้งกลาง แก้ไข
4 เด็กชายศักดิ์ศรี ไชยมูล แก้ไข
5 เด็กชายคมกริช เฉลยศักดิ์ แก้ไข
6 เด็กชายธนโชติ เมืองอินทร์ แก้ไข
7 เด็กชายอินทิวา หาจักร แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]