การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง กลุ่มศรีลำดวน
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระเรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายธดากร พรมลังกา นางคำหยาด เจริญศรี แก้ไข
2 เด็กชายนัฐพงษ์ สีชาเนตร นายวัชรพงษ์ มิ่งขวัญ แก้ไข
3 เด็กชายสุระชัย อินทศร นางสาวจิราวรรณ นาครินทร์ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]