การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน กลุ่มยางชุมฯ
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระเรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายอติโรจน์ วงษ์มณี นายสมศักดิ์ ขันคำ แก้ไข
2 เด็กหญิงอังคณา ไชยสวัสดิ์ นายสมศักดิ์ ขันคำ แก้ไข
3 เด็กหญิงกรรณญานี พรมมา นายสมศักดิ์ ขันคำ แก้ไข
4 แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]