การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโพนยาง กลุ่มวห.2
กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระเรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายสมพงษ์ ศรีสมาน นางธัญวรัตน์ รุ้งแก้ว แก้ไข
2 เด็กชายณัฐชัย ศรีโพนดวน นางสุภารัตน์ ดวนสูง แก้ไข
3 เด็กชายพีรพงษ์ นกพรหม นางมุกดา อภิรมยานนท์ แก้ไข
4 แก้ไข
5 แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]