การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน กลุ่มยางชุมฯ
กิจกรรมการแข่งขันสวนถาดแบบแห้ง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.1-6 บกพร่องทางการเรียนรู้ (ชั้น ไม่กำหนดชั้น)
กลุ่มสาระเรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายชาญชัย แก้วคำ นางอัมราภัสร์ จันทะแสงโรจน์ แก้ไข
2 เด็กชายมนัส มณีวงษ์ นางนภัสวรรณ กองแก้ว แก้ไข
3 เด็กชายจงจิต สีหะวงษ์ นางนภัสวรรณ กองแก้ว แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]