การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านเจี่ย กลุ่มฟากมูลฯ
กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระภาษาไทย สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายภูริภัทร สู่เสน นางสาวอารีรัตน์ วิทยาขาว แก้ไข
2 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ภาดี นางสาวอภิญญา วรบุตร แก้ไข
3 เด็กชายชัชวาล ประครองพันธ์ นายพิเชฐ ประทุมตรี แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]