การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน กลุ่มฟากมูลฯ
กิจกรรมการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระภาษาไทย สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายวิชธวัฒน์ เวียงคำ นางรัชนี ทุมวงษ์ แก้ไข
2 เด็กหญิงกฤติกา หว่านพืช นางสาวประยูร วงสาสนธิ์ แก้ไข
3 เด็กหญิงกนกวรรณ เวียงคำ แก้ไข
4 แก้ไข
5 แก้ไข
6 แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]