การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน กลุ่มฟากมูลฯ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงนิติกุล เวียงคำ นายุไพบูลย์ ณลี แก้ไข
2 เด็กหญิงจรรยาพร เหล็กกับทอง นางสาวประยูร วงศาสนธิ์ แก้ไข
3 เด็กหญิงไพลิน ยาทา นางระวีนุช คุ้มสุวรรณ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]