การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนแกด กลุ่มศรีลำดวน
กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว (เดี่ยว) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สมัครได้ไม่เกิน 1 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงพัสตราภรณ์ ศรีเมือง นางจิราภรณ์ มูลเมืองแสน แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]