การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ กลุ่มศรีลำดวน
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงนัทธมน นามวงค์ นายสมพงษ์ อินทร์แก้ว แก้ไข
2 เด็กหญิงพาณิภัค ทิพสมบัติ นางวชิราภรณ์ นามวงค์ แก้ไข
3 เด็กหญิงณัฎฐณิชา กาวินำ นางเยาวลักษณ์ พฤกษา แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]