การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโพนยาง กลุ่มวห.2
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงสใบพร สุธาตุ นางสาวนภาพร ดาศรี แก้ไข
2 เด็กหญิงกัลยา ครองชัย นางสาวนันทนิตย์ ยอดแก้ว แก้ไข
3 เด็กหญิงธนัชพร บุษบา แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]