การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านคูซอด กลุ่มพระธาตุฯ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายกันตินันท์ พรมศร นางสาวอมรรัตน์ แซ่ฉั่ว แก้ไข
2 เด็กชายยุรนันท์ จันทร์เสน นางสาวอมรรัตน์ แซ่ฉั่ว แก้ไข
3 เด็กหญิงอรนรินทร์ แก้ววิเศษ นางสาวอมรรัตน์ แซ่ฉั่ว แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]