การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง กลุ่มศรีลำดวน
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายตะวัน แสงสว่าง นางคำหยาด เจริญศรี แก้ไข
2 เด็กชายสรวีย์ คำหงษา แก้ไข
3 เด็กหญิงจิตติภัทรา คชรักษ์ นางสาวจิราวรรณ นาครินทร์ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]