การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหัวเหล่า กลุ่มประจิมฯ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงสุภาพร สาระภาพ นางนันทนา จุลทัศน์ แก้ไข
2 เด็กหญิงพัชริดา สารภาพ สิบเอกสำรวย พร้อมสุข แก้ไข
3 เด็กหญิงกิตติยา คะมี แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]