การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง กลุ่มสวนสมเด็จ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงอภิญญรัตน์ สิงห์คำ นายประชัญ ชายหิน แก้ไข
2 เด็กหญิงสิรินทรา สมสะอาด นางสุรีย์พร แสงขาว แก้ไข
3 เด็กหญิงกนกรดา นางสมศรี ชายหิน แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]