การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านเจี่ย กลุ่มฟากมูลฯ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายชนาธิป สมญา นางยุวดี พันธ์ศรี แก้ไข
2 เด็กหญิงชนาภา บุญประเคน นายวีระชัย แก้ไข
3 เด็กชายวีรยุทธ์ มุขขันธ์ นางยุวดี พันธ์ศรี แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]