การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม กลุ่มน้ำเกลี้ยง
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงอภิญญา ทิพย์รักษา นางสาวศศินาถ บุญเริ่ม แก้ไข
2 เด็กชายอภิสิทธิ์ สะอาด นางสาวณาตยา แถวพันธ์ แก้ไข
3 เด็กหญิงบุญฑริกา ประเสริฐชาติ นางสาวณฐมน ค่ำคูณ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]