การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) กลุ่มวห.2
กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงกิติวรรณ์ กอนินัย นางจันทร์เพ็ญ ทองมาก แก้ไข
2 เด็กหญิงทิพย์สุดา ดวนใหญ่ นางสาวชนากานต์ แก้ไข
3 เด็กชายธนกรณ์ สายสิน แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]