การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านเจี่ย กลุ่มฟากมูลฯ
กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show (ทีม 3 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สมัครได้ไม่เกิน 3 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายวํฒนา เพ็งเพชร นางยุวดี พันศรี แก้ไข
2 เด็กหญิงสุนันทา นายพลายงาม คำนึง แก้ไข
3 เด็กหญิงปิยะดา บุญประเคน นางยุวดี พันศรี แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]