การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง กลุ่มสวนสมเด็จ
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - นักบินน้อย สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายพัสกร นนทะเสน นางลดาภรณ์ โพยนอก แก้ไข
2 เด็กชายดรัณภพ ศรีสุข นายสมบูรณ์ วงศ์สวัสดิ์ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]