การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ กลุ่มศรีลำดวน
กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม (ทีม 2 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ - นักบินน้อย สมัครได้ไม่เกิน 2 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายภัทรดนัย วงศ์สุพรรณ นายบุญเทือง รอบคอบ แก้ไข
2 เด็กชายศุกรักษ์ หอมหวล นางเบญจพร จันทะศรี แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]