การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง กลุ่มศรีลำดวน
กิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงพิมลวรรณ ตราชู นางคำหยาด เจริญศรี แก้ไข
2 เด็กหญิงพจมาร งอมสงัด แก้ไข
3 เด็กหญิงชิษณุชา อ่อนโส แก้ไข
4 เด็กหญิงปุณยวีร์ ดีช่วย นางสาวจิราวรรณ นาครินทร์ แก้ไข
5 เด็กหญิงศิริรัตน์ มารยาท แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]