การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหัวเหล่า กลุ่มประจิมฯ
กิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายณัฐวุฒิ เจริญยิ่ง นายคำรณ ครองยุติ แก้ไข
2 เด็กหญิงวิภาวรรณ เหล่าพิลา นายคำรณ ครองยุติ แก้ไข
3 เด็กหญิงอัจฉรา ศึกษา นายคำรณ ครองยุติ แก้ไข
4 เด็กชายศราวิน คำพิมูล นายคำรณ ครองยุติ แก้ไข
5 เด็กหญิงศิริพรรณพิมล บุญรัตน์ นายคำรณ ครองยุติ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]