การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านเจี่ย กลุ่มฟากมูลฯ
กิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงพิมลดา คำศิริ นายอัคคี ศิริกุล แก้ไข
2 เด็กหญิงวิไลภรณ์ ชนะพจน์ นายสันติ ริเริ่ม แก้ไข
3 เด็กหญิงภัทรนัน สมภาวะ นางขวัญเรือน กระแสโสม แก้ไข
4 เด็กหญิงณิชากานต์ วิเศษพงษ์ นายเจริญ ทาระลัย แก้ไข
5 เด็กหญิงสุภาวิดา ดอนไพรแหยม แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]