การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม กลุ่มน้ำเกลี้ยง
กิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงวนัชพร บุญเพ็ง นางศิวาลัย ตังจิว แก้ไข
2 เด็กหญิงศิริกรรญา นางสาวชลิดา กรอบทอง แก้ไข
3 เด็กหญิงอุดมรัตน์ นางบัวพา สำนักนิตย์ แก้ไข
4 เด็กหญิงธิดารัตน์ เนตรใส แก้ไข
5 เด็กหญิงศิริภาภรณ์ ภูติยา แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]