การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนจินดาวิทยาคาร ๓ กลุ่มศรีลำดวน
กิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายณัฐชัย จันทร์เรือง นายณรงค์ ฤทธิ์เดช แก้ไข
2 เด็กหญิงชนาภา จันทะศรี นางเยาวลักษณ์ พฤกษา แก้ไข
3 เด็กหญิงอภัสรา บุระณะ แก้ไข
4 เด็กหญิงสุวนันท์ ใยเม้า แก้ไข
5 เด็กหญิงสุภาพร สุพรรณ์ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]