การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน กลุ่มยางชุมฯ
กิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ม.1-3 (ชั้น มัธยมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงสรัญญา ชูเลิศ นางสาวพิมอร ทองไทย แก้ไข
2 เด็กหญิงวนิดา เลงไทยสงค์ นางสาวพิมอร ทองไทย แก้ไข
3 เด็กหญิงนีรัมพร ชัยบุตร นายวัชรินทร์ มณีนิล แก้ไข
4 เด็กหญิงวรัญญา มณีวงษ์ นายวัชรินทร์ มณีนิล แก้ไข
5 เด็กหญิงพรรณวศา พันพละ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]