การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง กลุ่มสวนสมเด็จ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายกิตติพณ โพศรีจันทร์ นางจุไรรัตน์ อินทรธรรม แก้ไข
2 เด็กหญิงเมทินี คงปรีดี นางจรัสศรี สีแสด แก้ไข
3 เด็กหญิงพิชญา สังข์กษัตริย์ นางลดาภรณ์ โพยนอก แก้ไข
4 เด็กชายชิติพัทธ์ เพชรทอง นายสมบูรณ์ วงศ์สวัสดิ์ แก้ไข
5 เด็กหญิงเอมอร ไกรยบุตร นางพัชราภรณ์ เชื้อทอง แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]