การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านเจี่ย กลุ่มฟากมูลฯ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กชายเด็กหญิงเยาเรศ ศรีสอน นางศิริพรรณ มุขขันธ์ แก้ไข
2 เด็กหญิงวริศรา แจ่มใส นายเจริญ ทาระลัย แก้ไข
3 เด็กหญิงวรรณวิสา คำดี นางขวัญเรือน กระแสโสม แก้ไข
4 เด็กชายอนุชิต บุญเจริญ นายสันติ ริเริ่ม แก้ไข
5 เด็กชายพสธร บุญเจิญ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]