การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนกลุ่มโรงเรียนทุ่งเทิน กลุ่มฟากมูลฯ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.1-3 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงปัทมาพร พวงทับทิม นายนิวัต บุญจันทร์ แก้ไข
2 เด็กชายทรงศักดิ์ เสาเวียง นางสาววรรณภา คำชาลี แก้ไข
3 เด็กหญิงอทิตยา บุญเชิญ นายสมเดช ห่อคำ แก้ไข
4 เด็กชายอติพงษ์ บัวเผือก แก้ไข
5 เด็กชายวัฒนา จันทร์ชนะ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]