การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ กลุ่มพระธาตุฯ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงฉัตรนภา บุญพิมนต์ นางอุษณีย์ แก้ไข
2 เด็กหญิงรุ้งทิพย์ บุญชม แก้ไข
3 เด็กหญิงศศิธร จันทร์ราช แก้ไข
4 เด็กหญิงพรญาณี เกตุมาตร แก้ไข
5 เด็กหญิงจิราพร เรืองฤทธิ์ แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]