การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
โรงเรียนบ้านก้านเหลือง กลุ่มสวนสมเด็จ
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรม (ทีม 5 คน) ชั้น ป.4-6 (ชั้น ประถมศึกษา)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สมัครได้ไม่เกิน 5 คน
รายชื่อนักเรียนที่สมัครแล้ว [ ชื่อนักเรียนและครู จะใช้ในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร ]
ที่ชื่อนักเรียน ชื่อผู้ฝึกสอนแก้ไข
1 เด็กหญิงโชติรส ทองย่อย นางสารภี ทะฦๅษี แก้ไข
2 เด็กหญิงกนกรดา คำพินิจ นางฑาริกา พันธ์จันทร์ แก้ไข
3 เด็กหญิงกนกพร มรรคนา นางสาวสุรีย์พร แสงขาว แก้ไข
4 เด็กหญิงเมธาวดี คงปรีดี นายประชัญ ชายหิน แก้ไข
5 เด็กหญิงสุกัญญา มัคนา แก้ไข

[ กลับรายการเดิม ]